MEMBERS

Professor:

 

20141030231245

Prof. Dr. Huaping Xu

 


 

Postdoctorate:

 

dee4f349386e5721a1ee4e508854576                      chengfei liu

Dr. Jun Guan                                                           Dr. Chengfei Liu

 


 

Graduate Students:

Peng Zhao              Shuojiong Pan

Peng Zhao                                                                   Shuojiong Pan                     

                                           

Yiheng Dai-03                      Banruo Xianyu-04

Yiheng Dai                                                                Banruo Xianyu  

 

Yizheng Tan-05                     Jinyan Si-02

Yizheng Tan                                                            Jinyan Si        

 

Muqing Cao                     Chaowei He

Muqing Cao                                                             Chaowei He     

 

Shenghan Zhang-04                     52965b1541f0bf430f01c9496228dcf

Shenghan Zhang                                                 Jianbing Liu

 


 

Undergraduate Students:

 

Zhuoxin Ge-02                        ruihao zhou

Zhuoxin Ge                                                             Ruihao Zhou                                     

                    

92bc72a32e4b8f41674b959a641f3e8

 Jingxiang Tang


 

Exchange Students:

 


 

Alumni