MEMBERS

Professor:

 

20141030231245

Prof. Dr. Huaping Xu

 


 

Postdoctorate:

 

Mathias                    Luo Zhang-03

Dr. Mathias Daniels                                              Dr. Luo Zhang

 


 

Graduate Students:

 

图片1                   Cheng Liu

Chenxing Sun                                                      Cheng Liu

 

Peng Zhao                   Shuojiong Pan

Peng Zhao                                                            Shuojiong Pan

 

Yiheng Dai-03                   Banruo Xianyu-04

Yiheng Dai                                                            Banruo Xianyu

 

Yizheng Tan-05                   Jinyan Si-02

 Yizheng Tan                                                        Jinyan Si

 

Muqing Cao                   

Muqing Cao

 


 

Undergraduate Students:

 

Chaowei He                       Zhiheng Zhang                               

Chaowei He                                                             Zhiheng Zhang

 

Jianbing Liu                       Zhuoxin Ge-02

Jianbing Liu                                                              Zhuoxin Ge

 


 

Exchange Students:

 


 

Alumni